Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Deklaracja dostępności Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeczniowie

Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeczniowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego (mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań)
 • brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych
 • niektóre linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariola Kruk.
 • E-mail: mariola@bibrzeczniow.pl
 • Telefon: 48 6167 416

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeczniowie
 • Adres: Rzeeczniów 1b
  27-353 Rzeczniów
 • E-mail: dyrektor@bibrzeczniow.pl
 • Telefon: 486167056

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie, Rzeczniów 1B:

Biblioteka zajmuje 120m 2 lokum w Szkole Podstawowej w Rzeczniowie.

 • do budynku prowadzą 2  wejście: główne oraz drugie od strony „Kina za Rogim”
 • do wejścia głównego prowadzą: schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, umożliwiający wjazd z chodnika do pomieszczeń w Bibliotece, która znajduje się na parterze.
 • podjazd jest zabezpieczony barierkami,
 • do drugiego wejścia prowadzi jeden niski schodek z chodnika na zewnątrz.
 • dla osób na wózkach dostępne są szerokie korytarze pozwalające na dotarcie do biblioteki,
 • przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • brak drzwi automatycznie otwieranych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla,
 • w budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych,
 • oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji w formie tablic informacyjnych i znaków,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • osoby, dla których pokonanie istniejących barier nie jest możliwe, mogą skontaktować się  z pracownikiem pod nr tel.  48 6167056. Pracownik poda potrzebne książki lub zbiory specjalne.

Filia biblioteczna w Pasztowej Woli, Pasztowa Wola Kolonia 27:

Filia biblioteczna usytuowana w samodzielnym budynku dwu kondygnacyjnym( parter i piętro).

 • do budynku prowadzą 2 wejścia. Jedno od strony ulicy/ droga nr DW747 Iłża – Lipsko, dojście chodnikiem od drogi ,do wejść prowadzą  schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, umożliwiający wjazd z chodnika oraz parkingu do pomieszczeń na parterze, drugie od tyłu budynku, które nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych (służy jako wyjście na taras i jest również wyjściem ewakuacyjnym),
 • podjazd jest zabezpieczony barierką,
 • na parkingu nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej,
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze,
 • przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma windy dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla,
 • oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji w formie tablic informacyjnych i znaków,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Tu znajdziesz książkę :)

 
 

Godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek     8.00 - 17.00

Wtorek               8.00 - 17.00

Środa                 8.00 – 17.00

Czwartek            8.00 - 17.00

Piątek                8.00 - 17.00

Sobota               8.00 - 12.00 

Terminarz otwarcia bibliotek w soboty na rok 2023

               

W okresie ferii zimowych i wakacji:

Poniedziałek – Piątek od 8.00 do 16.00

Sobota - nieczynne